Regulamin

 • Regulamin dotyczy Willi Strążyski Potok, zwanej w dalszej części Obiektem.
  Właścicielem Obiektu jest FHU "Janosik Travel" Palider Władysław.
  Osoby korzystające z pobytu w Obiekcie zwane są w dalszej części regulaminu Gośćmi.
  Osoba dokonująca rezerwacji w Obiekcie oraz płatności za rezerwację zwana jest dalej Rezerwującym.
 • I. Informacje podstawowe:
 • 1. Dokonanie rezerwacji jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z niniejszym regulaminem, jego akceptacją oraz zobowiązaniem do przestrzegania jego postanowień, a także zapoznaniem się i akceptacją Polityki ochrony danych osobowych.
 • 2. Goście korzystający z pobytu w Obiekcie zobowiązani są także do przestrzegania przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz, w wyjątkowych sytuacjach, stosowania się do poleceń pracowników Obiektu.
 • 3. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu Obiekt ma prawo odmówić dalszego świadczenia usług Gościom, którzy je naruszają. Osoby te zobowiązane są do niezwłocznego zastosowania się do żądań pracowników Obiektu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia oraz do zapłaty za ewentualne poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz do niezwłocznego opuszczenia terenu Obiektu.
 • 4. Dokonując rezerwacji Rezerwujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu realizacji rezerwacji i dopełnienia obowiązku meldunkowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych. Rezerwującemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.
 • 5. Rezerwacji dokonuje się na osobę lub firmę, która będzie dokonywać płatności.
 • 6. Do korzystania z Obiektu uprawnione są wyłącznie osoby zameldowane w Obiekcie. Gość nie może przekazywać wynajętego pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił opłatę.
 • 7. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w Obiekcie otwartego ognia, a w pokojach ponadto: grzałek i innych urządzeń elektrycznych, niestanowiących ich wyposażenia. Powyższe nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych. Żelazka udostępniane Gościom muszą być użytkowane zgodnie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
 • 8. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń Obiektu powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób. 
 • 9. Goście zobowiązani są w szczególności do:
 • a. utrzymywania we własnym zakresie porządku i czystości w pokojach;
 • b. korzystania z urządzeń Obiektu w sposób niepowodujący uszkodzeń ani pogorszenia ich stanu;
 • 10. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 16:00 i trwa do godz. 10.00 rano w dniu wyjazdu.
 • 11. Niestawienie się Gościa w dniu rozpoczęcia pobytu w Obiekcie do godz 22.00, jeżeli wcześniej nie powiadomił Właściciela o późniejszym przyjeździe - jest równoznaczne z rezygnacją z pobytu.
 • 12. Na terenie Obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia.
 • 13. Cisza nocna obowiązuje w godzinach od 22:00 do 6:00.
 • 14. Użytkownicy apartamentów mają obowiązek takiego zachowania, by w godzinach ciszy nocnej w żaden sposób nie zakłócać pobytu innych osób, a w ciągu dnia, aby było to zgodne z normami społecznymi i poszanowaniem prawa do wypoczynku innych osób przebywających na terenie Obiektu.
 • 15. Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 dozwolony jest jedynie pod opieką osób dorosłych, które biorą całkowitą odpowiedzialność za ich czyny, a także wszelkie następstwa tych czynów oraz za zaistniałe sytuacje na terenie Obiektu.
 • 16. Obiekt zastrzega sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających lub zachowujących się wulgarnie i/lub agresywnie.

Website was created with Mobirise